Regulamin

Puzzlepoint.cz s.r.o.

Husovo náměstí 50
Klatovy III 339 01
Komórka: +420 720 579 325 
Telefon: +420 376 383 611 
E-mail: shops@retailys.com
ID : CZ03252175

Niniejsze warunki handlowe regulują stosunki między stronami umowy kupna zawartej zgodnie z ustawą nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny.

Sprzedawca

Sprzedającym jest firma Puzzlepoint.cz s.r.o. działająca pod nazwą handlową Puzzle-prodej.cz, z siedzibą pod adresem Husovo náměstí 50, 339 01 Klatovy, okr. Klatovy, licencja handlowa wydana przez Urząd Miasta Klatovy w dniu 24.11.2004 Nr ref. OŽU 7459/04/253/1. Dane kontaktowe, prawne i bankowe można znaleźć na osobnej stronie . Jeśli jesteś zainteresowany zakupem hurtowym, przejdź do strony Sprzedaż hurtowa .

Kupujący

Konsument - Konsument to każda osoba fizyczna, która zawiera umowę poza swoją działalnością gospodarczą lub samodzielnie wykonuje zawód. Stosunki prawne Sprzedawcy z tego rodzaju Kupującym, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem ani indywidualną umową, podlegają odpowiednim przepisom Ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu cywilnego i powiązanych przepisów.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca to osoba, która na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, prowadzi działalność zarobkową w celu osiągnięcia zysku, lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Stosunki prawne Sprzedawcy z tego rodzaju Kupującym, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem ani indywidualną umową, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny. Podmiot gospodarczy oznacza każdą osobę prawną i osobę fizyczną, która przy zakupie podaje identyfikator firmy i / lub identyfikator podatkowy.

Umowa kupna

Jeżeli Kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna (oferty) jest umieszczenie wizytówki oferowanego towaru na stronie www.puzzle-prodej.cz. W takim przypadku umowa kupna powstaje, gdy Kupujący wysyła zamówienie i akceptuje je przez Sprzedawcę. Akceptacja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki dla Kupującego. To potwierdzenie nie wpływa na pochodzenie umowy zakupu.

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, wysłanie zamówienia towarów jest propozycją zawarcia umowy zakupu, natomiast sama umowa zakupu zostaje zawarta w momencie dostarczenia wiążącej zgody sprzedawcy na tę ofertę. W celu uniknięcia ewentualnych sporów Sprzedawca informuje Kupującego - przedsiębiorcę o tym, że w wyjątkowych przypadkach informacje podane na stronie www.puzzle-prodej.cz mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne. Sprzedawca niniejszym wyklucza jakąkolwiek formę odpowiedzialności przedumownej opartą na oczekiwaniu na wysłanie zamówienia.

Przy zamówieniu kupujący musi podać pełny prawidłowy adres, inne dane kontaktowe (e-mail, telefon) i wybrać metodę płatności. Wysyłając zamówienie, kupujący zobowiązuje się do usunięcia wybranych towarów i zapłaty odpowiedniej kwoty.

Czas dostawy i dostawa towaru

Kupujący zawsze zna dokładny czas dostawy w najkrótszym czasie (zwykle w ciągu 24 godzin) po wysłaniu zamówienia do Sprzedawcy lub w dowolnym momencie na żądanie Kupującego. Jeśli towary są w magazynie, czas dostawy wynosi 3 dni od wysłania zamówienia, w przeciwnym razie będzie to 7-14 dni.

Towar jest wysyłany przez Kupującego w nienaruszonym opakowaniu, które jest dostosowane do charakteru towaru i zapobiega ich uszkodzeniu. Przesyłce towarzyszy dowód dostawy spełniający funkcję reklamacji i dokumentu podatkowego.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania. Jeżeli przyjmuje wyraźnie uszkodzoną przesyłkę, musi powiadomić przewoźnika.

Warunki płatności

Kupujący ma możliwość wyboru między płatnością przelewem a gotówką przy odbiorze. Przy wyborze płatności przelewem Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do dokonania płatności (numer konta, kwota, symbol zmiennej). Towar można wysłać dopiero po zaksięgowaniu wymaganej kwoty na koncie Kupującego.

Warunki gwarancji i prawa z tytułu wadliwego działania

Prawa i obowiązki Stron dotyczące wadliwego wykonania regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu cywilnego (w szczególności sekcje 1914 - 1928 , sekcje 2099 - 2117 i sekcje 2161 - 2174).

Sprzedawca odpowiada przed Kupującym - Konsumentem, że przedmiot nie ma wad przy odbiorze, w szczególności że uzgodnił i reklamował właściwości, pasuje do celu określonego przez Sprzedawcę lub jest zwyczajowo, że produkt ma odpowiednią ilość, rozmiar, wagę lub jakość oraz odpowiednie regulacje prawne Republiki Czeskiej. Jeżeli rzecz nie ma tych cech, Konsument ma prawo żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego wadliwej części lub naprawy rzeczy, w zależności od tego, która procedura jest proporcjonalna do charakteru wady. Jeśli nie jest to możliwe, konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu. Jeśli żadna z tych procedur nie jest przestrzegana, konsument może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o rozsądną zniżkę od ceny produktu.

Konsument nie ma prawa do wadliwego wykonania umowy kupna, jeżeli konsument wiedział przed przejęciem, że rzecz jest wadliwa lub sama spowodowała wadę.

Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady, która występuje w towarach konsumpcyjnych, w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania rzeczy. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, przedmiot uważa się za wadliwy w momencie odbioru. W innych przypadkach konsument musi przestrzegać obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność za wadliwe działanie nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu spowodowanego jego użyciem.

Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą, korzystając z prawa do wadliwego wykonania (reklamacji). Najlepszym sposobem, aby napisać na adres e-mail kontakt@puzzle-prodej.cz szczegóły reklamacji lub zadzwonić pod numer +420 720 579 325 lub skontaktować się ze sprzedawcą w inny sposób (osobiście, listownie itp.). Sprzedawca odpowie Kupującemu bez zbędnej zwłoki i przekaże informacje dotyczące dalszego postępowania reklamacyjnego.

Sprzedawca lub centrum serwisowe ocenia uzasadnienie skorzystania z prawa do wadliwego działania, a po dokonaniu oceny informuje klienta telefonicznie lub e-mailem o sposobie rozliczenia. Sprzedawca działa bez zbędnej zwłoki; termin zaspokojenia roszczenia jest zgodny z ustawą nr 634/1992 Coll. 30 dni, chyba że strony postanowią inaczej.

Odstąpienie od umowy

Kupujący - Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z § 1829 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym powyżej. Podczas odstąpienia Kupujący idealnie przekazuje Sprzedającemu co najmniej numer zamówienia, datę zakupu i numer konta bankowego do zwrotu. Jeśli numer konta bankowego nie zostanie podany, pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano płatności

W przypadku odstąpienia zgodnie z poprzednim akapitem Sprzedawca zwraca środki otrzymane od Kupującego (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty związane z dostawą towarów w sposób wybrany przez Kupującego, który nie był najtańszym sposobem dostarczenia towarów oferowanym przez Sprzedawcę) Kupującego. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu przed zwróceniem towarów Kupującemu lub udowodnienia, że ​​towary zostały prawidłowo wysłane.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący musi w ciągu 14 dni od prawidłowego odstąpienia od umowy przekazać Sprzedającemu wszystko, co uzyskał w ramach umowy. Jeśli nie jest to możliwe, musi przekazać Sprzedawcy do rozważenia, czego nie można już wydać. W przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny lub uszkodzony, Sprzedawca może skorzystać z prawa do odszkodowania i potrącenia roszczenia o zwrot ceny zakupu. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Prywatność konsumentów

Kupujący prowadzi rejestr danych osobowych Kupującego, które zostały podane podczas zamówienia (imię i nazwisko, adres, telefon, kontaktowy adres e-mail). Informacje te są wykorzystywane przede wszystkim w celu ułatwienia zamówień klientów w przyszłości. Sprzedawca nie przekaże tych danych żadnej innej osobie.

Jeżeli Kupujący prześle zgodę na zamówienie, Sprzedawca może wysłać mu wiadomość handlową z aktualnościami i ofertami specjalnymi związanymi wyłącznie z asortymentem na www.puzzle-prodej.cz i podobnym charakterze.

Informacje od Kupującego są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Coll. zmienione późniejszymi zmianami i przepisami.

Kupujący może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub wysyłanie komunikatów handlowych, wysyłając wiadomość e-mail na kontakt@puzzle-prodej.cz lub powiadamiając Sprzedawcę telefonicznie.

Przepisy końcowe

W przypadku sporu między Kupującym a Sprzedającym konsument może również skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu. W takim przypadku nabywca konsumenta może skontaktować się z pozasądowym rozwiązaniem sporu, który jest zarejestrowany w Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869 (www.coi.cz) i postępować zgodnie z tam określonymi zasadami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów można również znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej.

Niniejsze warunki obowiązują dla wszystkich umów zakupu zawartych między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem strony internetowej www.puzzle-prodej.cz. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków. Niniejsze warunki pozwalają konsumentowi na ich powielanie i archiwizowanie bez żadnych problemów, dzięki czemu mogą zachować sformułowanie ważne w dniu zawarcia umowy kupna.

Po zawarciu Umowy zakupu Kupujący akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, w tym cenę zamówionego towaru, chyba że zostało to udowodnione (najlepiej na piśmie) inaczej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Polityka prywatności

Aby zaoferować Ci nasze usługi, musimy znać niektóre Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego staramy się minimalizować ilość tych danych do minimum i chronić dane przed niewłaściwym użyciem. Nasza praca z danymi osobowymi podlega w pełni normom prawnym, w szczególności ustawie o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Jako klient indywidualny musimy poprosić Cię o następujące informacje: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, połączenie telefoniczne, adres e-mail. Informacje te są niezbędne do identyfikacji, komunikacji z tobą, sprzedaży towarów i rozliczenia płatności za towary. Jeśli kupujesz jako firma, potrzebujemy również adresu firmy, identyfikatora firmy i numeru VAT.

Informacje o twoich działaniach.

Informacje o zakupach, skargach i innych działaniach w naszym sklepie internetowym są również poufne i podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa, co w przypadku pracy z danymi osobowymi.

Podsumowanie

Chronimy wszystkie gromadzone przez nas dane o Tobie i Twoich zakupach przed niewłaściwym wykorzystaniem, nie udostępniamy nikomu innemu (z wyjątkiem usług spedycyjnych lub firm płatniczych, które otrzymują niezbędne minimum informacji o kliencie niezbędnych do sprawnej realizacji konkretnego zamówienia) i służą wyłącznie do zapewnienia usługi. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania twoich danych w celu przesyłania nam informacji o zniżkach, nowościach i innych działaniach marketingowych. Każdy wysłany e-mail zawiera instrukcje, jak po prostu powiedzieć nam, że nie chcesz tego robić i zabronić takiego używania. Masz również prawo powiadomić nas w dowolnym momencie na piśmie o wszelkich zmianach, uzupełnieniach, prośbach o zniszczenie wszystkich twoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazałeś.

Twoja zgoda.

Korzystając z naszego sklepu internetowego, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie oraz wyrażasz zgodę na powyższe zasady.

RODO

Podane informacje dotyczą wyłącznie obsługi i dostawy przesyłki. W innym przypadku, skontaktujemy się z Tobą nie będziemy . Dane pozostają w Panet sklepie, w historii komunikacji elektronicznej, telefon w historii telekomunikacji (w celu uniknięcia dodatkowego okresu) i księgowości. W pierwszych trzech przypadkach, na żądanie danych wymazać z ksiąg rachunkowych do ulynutí czasie określonym przez ustawę o rachunkowości.

Informacje dotyczące prywatności i pozasądowego rozstrzygania sporów (RODO)

Po przesłaniu formularza zamówienia operator strony puzzle-prodej.cz będzie przetwarzany i zarządzany przez Puzzlepoint.cz sro (ID firmy: CZ03252175) (zwany dalej Administratorem) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 101/2000 Coll. i zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 podał dane osobowe w celu przechowywania imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu na stronie puzzle-prodej.cz. Podstawowy okres ważności i związany z tym czas przetwarzania podanych danych osobowych wynosi 10 lat od wysłania danych osobowych. Możesz skrócić lub przedłużyć ten okres w dowolnym momencie.

Rozumiem, że przekazując Administratorowi dane osobowe, mam prawo:

  1. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych.
  2. Aby poprawić niedokładne lub fałszywe dane osobowe.
  3. Udzielanie wyjaśnień, jeżeli podejrzewa się, że przetwarzanie moich danych osobowych zagraża ochronie mojego życia prywatnego i prywatnego lub że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
  4. Wymagaj rozwiązania sytuacji sprzecznej z przepisami prawa, w szczególności poprzez zaprzestanie przetwarzania, poprawiania, uzupełniania lub usuwania danych osobowych.
  5. Skontaktuj się z Biurem Ochrony Danych Osobowych.
  6. Do usunięcia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, lub jeżeli ustalono, że zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  7. W sprawie przenoszenia danych.
  8. Prawo do wniesienia sprzeciwu, po którym przetwarzanie moich danych osobowych zostanie zakończone, chyba że zostanie ustalone, że istnieją poważne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności jeżeli powodem jest możliwe dochodzenie roszczeń prawnych.